• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Instemming!

Op 3 oktober 2013 heeft de Stuurgroep ingestemd met het Gebiedsbeheerplan het Gooi.

Alle partners in het Gooi onderschrijven daarmee de aanpak bestaande uit sanering van de eerste vijf meter van de bodem, het volgen van de diepere grondwaterkwaliteit en ingrijpen indien daartoe aanleiding bestaat. Benutten, beschermen en verbeteren van de grondwaterkwaliteit staan hierbij centraal. Voor een gedetailleerde beschrijving van de aanpak van het Grondwaterbeheer het Gooi verwijzen wij u naar het Gebiedsbeheerplan.

Het gebiedsbeheerplan zal naar verwachting eind dit jaar door het bevoegd gezag, i.c. de Provincie Noord-Holland, ambtshalve worden goedgekeurd, waarmee de grondwateraanpak ook wettelijk is verankerd.

Bestuurders hebben aangegeven niet willen wachten met het inrichten van het monitoringsmeetnet. De voorbereidingen voor het installeren van dit meetnet, bestaande uit een netwerk van diepe peilbuizen tot maximaal 180 meter minus maaiveld is in volle gang.