• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Nieuwsbericht 12-12-2013

Voorkomen van drinkwatervervuiling: eerst de peen, dan de zweep.

In de provincie zijn nogal wat plaatsen aan te wijzen waar bodemverontreinigingen akelig dicht in de buurt komen van drinkwaterputten. In het Gooi bijvoorbeeld. Om vervuiling van drinkwater te voorkomen hebben gemeenten, het waterschap en waterleidingbedrijven in het Gooi samen met de provincie Noord-Holland een grondwaterbeheerplan opgesteld. Op basis hiervan worden in 2014 dertig spoedlocaties aangepakt. De overige locaties volgen daarna.

In het Gooi wordt al sinds 2005 kritisch gekeken naar verontreinigingen van het diepe grondwater en wordt verspreiding gemonitord. Het beheer van vervuilingen wordt per gebied aangepakt. Want wat moet je doen als een grondwatervervuiling een drinkwaterput of een natuurgebied nadert?

 

Gebiedsgerichte versus gevalsgerichte aanpak

Deelplannen
Het Grondwaterbeheerplan het Gooi omvat drie deelplannen: drie om drinkwaterputten te beschermen en drie om clusters van bodemverontreinigingen te beheren. Ieder deelplan bevat zijn eigen set van maatregelen, die afhangen van waar de peilbuizen (voor het peilen van de verontreiniging) in de grond zijn gestoken.


Ruimtelijke ontwikkeling van het slot af
Het ‘Grondwaterbeheerplan het Gooi’ staat onder voorwaarden toe dat vervuild grondwater gemengd wordt met schoon grondwater uit een andere grondwaterlaag. Dit maakt het mogelijk om bij werkzaamheden bronbemalingen toe te passen (tijdelijk verlagen van de grondwaterspiegel, zodat er droog gewerkt kan worden). Of om WKO-installaties (warmte-koude-opslag) te plaatsen, bij het bouwen van energiezuinige panden bijvoorbeeld. Zo kunnen ruimtelijke ontwikkelingen wel doorgang vinden, maar onder strakke controle.
 


 

Pluimen binnen een gebied in kaart gebracht
 

Peen
Monitoren en het stellen van beheersmaatregelen kost een en ander. Die kosten worden doorberekend aan de eigenaren van de ongeveer 100 vervuilde plekken, de zogenaamde ‘pluimen’. Door dit af te kopen vrijwaart de pluim-eigenaar zich van zijn aansprakelijkheid. Dit is de peen die de eigenaren wordt voorgehouden. Er zullen pluimen zijn waarbij dit niet kan: in dat geval worden de kosten betaald van belastinggeld.

Om eigenaren de kosten van onderzoek te besparen wordt de afkoopsom op voorhand bepaald: dit gebeurt op basis van algemene meetgegevens, historische informatie, kennis van de lokale situatie en de kosten voor de gebiedsgerichte aanpak. Bijkomend voordeel is dat de vervuiling per gebied wordt aangepakt en niet per geval: dat maakt de aanpak en het beheer ervan een stuk goedkoper.

Zweep?
Eigenaren van een pluim krijgen de mogelijkheid vrijwillig mee te doen aan het grondwaterbeheerplan. Uiteraard kunnen zij ook zelf per geval de boel laten saneren. In 2014 starten het Spoedteam aanpak bodemverontreinigingen (PPLG), vergunningverlener Bodem (directie SVT) en de handhavers van Regionale Uitvoeringsdienst Dienst Flevoland Gooi & Vechtstreek met het benaderen van eigenaren van spoedlocaties. Of de zweep nodig zal zijn, zal moeten blijken. 
 

Edwin de Vos
Projectmanager Bodembeheer

Dit bericht is integraal overgenomen van de interne digitale nieuwsbrief van de directie Beheer en Uitvoering van de Provincie Noord-Holland.