• Samen zorgen voor goede waterkwaliteit in het Gooi

Beheergebied

Het Gooi is als integraal beheergebied aangewezen, omdat het grondwater door industriële activiteiten uit het verleden verontreinigd is en de ondergrond in dit gebied doorlatend is. Hierdoor is het lastig om de verontreinigingen per geval (gevalsgericht) aan te pakken. Daarom is een gebiedsbeheerplan gemaakt.
Het beheergebied beslaat grofweg het grondgebied van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Laren, Hilversum, Huizen en een gedeelte van het grondgebied van Wijdemeren. In de kaart onderaan de pagina is een overzicht van het gebied weergegeven.

De verontreinigingen in het diepe grondwater (zogenoemde pluimen), zijn historische verontreinigingen die zijn ontstaan voor januari 1987. Voor een actueel overzicht van de verontreinigingen opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak klik hier.

Deze aanpak bestaat uit een combinatie van het monitoren van de grondwaterkwaliteit en indien nodig het nemen van maatregelen. Hiermee zorgen de partners dat de kwetsbare objecten niet worden bedreigd en dat uitstroming van verontreinigd grondwater tot buiten de beheergrenzen wordt voorkomen. Tot de kwetsbare objecten worden gerekend de drinkwaterwinningen en de ‘natte natuurgebieden’ zoals de Natura 2000 gebieden en zwemwateren. In de kaart onderaan zijn de kwetsbare objecten en de zwemwateren binnen het Gooi te zien.

Relevante informatie

Bekijk ook andere pagina's en artikelen die gerelateerd zijn aan Beheergebied.

Het gebiedsbeheerplan

Het Gebiedsbeheerplan het Gooi is opgebouwd uit een raamplan en zes deelplannen. Het raamplan geeft een algemene beschrijving van het grondwaterbeheer.
De deelplannen beschrijven in detail hoe de bescherming van de drinkwaterwinningen is geregeld en hoe binnen de bebouwde omgeving met de verontreiniging in het diepe grondwater wordt omgegaan.De grenzen van het beheergebied en deelgebieden zijn weergegeven op de kaart hieronder.